Personvern og håndtering av data

Formålet med datainnsamlingen som gjøres i forbindelse med prosjektet In My Experience, er å lære mer om faktorer som påvirker studenters livskvalitet. Gjennom en kombinasjon av kvalitative og kvantitative data, søker prosjektet å lære mer om disse faktorene ved hjelp av respondentenes perspektiver, forståelse og unike innsikt i egen kontekst. Innsikten og kunnskapen datamaterialet gir på systemnivå, legges til grunn for utvikling av tiltak som understøtter økt livskvalitet hos ulike studentgrupper.

Anonyme data
Datainnsamlingen som foregår via den nettbaserte løsningen for datainnsamling, SenseMaker®, er utelukkende av anonyme data. Det innebærer at det ikke etterspørres noen form for personopplysninger som direkte eller indirekte kan identifisere respondenter i undersøkelsen. Eksempler på personopplysninger er navn, e-postadresse, IP-adresse, geo-data m.fl. Løsningen som benyttes i dette prosjektet, er konfigurert slik at ikke under noen omstendigheter er koblinger mellom respondenters svar i undersøkelsen og personopplysninger som e-post, IP-adresse, geo-data m.fl. 

Hva skjer hvis noen inkluderer 
personopplysninger om seg selv eller andre i sine svar?

Før datamaterialet fra undersøkelsen tilgjengeliggjøres i tråd med prosjektets planlagte aktiviteter, vil materialet kontrolleres og gjennomgås for å ivareta anonymitet. Besvarelser i undersøkelsen hvor personopplysninger er inkludert i fritekstfelt, intensjonelt eller ved uhell, vil slettes fullstendig fra datamaterialet.

Tilgang og lagring
Tilgang til datamaterialet fra undersøkelsen kontrolleres av Study Trondheim via selskapet CTL AS. Datamaterialet som samles inn via SenseMaker®-løsningen i dette prosjektet, lagres fullstendig kryptert på servere lokalisert innenfor EU. Leverandør av SenseMaker®, Cognitive Edge Inc., har ikke tilgang til å bruke, videreformidle eller se datamaterialet som samles inn. Unntak gjelder i tilfeller hvor teknisk støtte fra leverandør er nødvendig, og i slike tilfeller gis leverandøren tilgang kun for nevnte formål.  

Offentlige tolkningsprosesser
Analysene av datamaterialet fra undersøkelsen vil hovedsakelig foregå gjennom kollektive tolkningsprosesser. Tolkningsprosessene vil foregå som workshops med grupper av studenter og andre aktører. Deltakerne i workshopene vil bli veiledet til sammen å arbeide med datamaterialet fra undersøkelsen. Hensikten med denne tilnærmingen er å la de som er del av og kjenner konteksten, være de som sier noe om meningsinnhold og betydning av dataene.   

Ovennevnte prosesser innebærer at datamaterialet fra undersøkelsen må forstås som offentlig tilgjengelig. Tolkningsprosessene vil ikke tilgjengeliggjøre rådata eller gi deltakere disponeringsrettigheter.

Datamaterialet som samles inn vil utover det ovennevnte også brukes til forskningsformål og vil videreformidles til parter med slike formål. Datamaterialet vil ikke videreformidles til tredjepart med kommersielle interesser knyttet til materialet.

Del din erfaring

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.